دانلود رایگان


پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرااین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی واستخراج پرسشنامه وبا هدف برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا وشناسایی شرایط اقلیمی تاثیرگذار درصنعت گردشگری شهرستان صومعه سرامی باشد.
شهرستان صومعه سرا به دلیل قرار گرفتن در حاشیه جنوبی تالاب انزلی سالانه و وجود پرندگان مهاجر برای هرمسافری زیبا و خاطره انگیز است. منطقه زیبا و کوهستانی «تنیان» واقع در بخش میرزاکوچک یا گوراب زرمیخ صومعه سرا از نقاط زیبای طبیعی به شمار می‌رود که به دلیل طبیعت فرح انگیز و نشاط آور، منحصربه‌فرد و ازجاذبه‌های طبیعی این شهرستان است.درارتباط باشرایط اقلیمی بایدعنوان نمود که آب وهوا یکی ازمهمترین عوامل توسعه توریسم در شهرستان صومعه سرا بوده وفعالیتها وبرنامه ریزی جاذبه های اکوتوریستی آبی- خشکی منطقه درارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی دارد. لذامطالعه وتوجه به نزولات جوی، درجه حرارت، ساعات آفتابی، باد و سایر عوامل اقلیمی در برنامه ریزی توریسم شهرستان نقش مهمی داشته ودر قالب توریسم تابستانی درماههای خرداد، تیر، مرداد واوایل شهریور می توان برنامه ریزی نمود. بنابراین عوامل اقلیمی درکنارسایر شرایط و امکانات رفاهی،خدماتی وتاسیساتی لازم موجب رونق بخشیدن توریسم تابستانی دراین منطقه بوده و در ماههای فوق جهت توریسم آبی درتالابها می توان برنامه ریزی نمود. ایجاد و زمینه سازی چنین قابلیتهای موجب جذب توریسم داخلی وافزایش تقاضا گردیده واز طرف دیگر توسعه ورونق توریسم وبویژه اکو توریسم آبی را در تالاب سلکه، سياکيشم، سرخانکل، سياه درويشان» ودررودخانه‎های بزرگ آن فراهم آورد. با توجه به وجود جاذبه های گردشگری دیگر دراین شهرستان صنعت بوم گردشگری را در پناهگاه حیات وحش سرخانگل و غیره ایجاد نمود. در نظر سنجی از جامعه آماری بیشترین درصد پاسخ دهندگان معتقدند که شرایط مناسب اقلیمی درشهرستان صومعه سرا بسیار زیاد و زیاد باعث جذب توریسم طبیعت گرا گشته، و میزان نقش شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا را بسیارزیاد وزیاد بیان نموده اند.

واژگان کلیدی:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1بیان مسئله 5
1-2 سوال تحقیق 5
1-3 اهداف تحقيق 5
1-4 فرضيه‌های تحقیق 6
1-5 قلمرو تحقیق 6
1-6 محدودیتهای تحقیق 8
1-7 واژه ها و مفاهیم 8
فصل دوم: مرورمنابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1 تاريخچه صنعت توريسم در جهان 11
2-2 وضعيت جهاني جهانگردي 12
2-3 تقسيم‏بندي جهاني توريسم 12
2-4 گردشگری (توریسم) 15
2-5 گردشگری روستایی 16
2-6 گردشگری شهری 17
2-7 گردشگری و انواع آن 17
2-8 اشکال توریسم 20
2-8 -1 توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات 20
2-8 -2 توریسم درمانی 21
2-8 -3 توریسم فرهنگی و آموزشی 21
2-8 -4 توریسم اجتماعی 21
2-8 -5 توریسم ورزشی 21
2-8 -6 توریسم مذهبی و زیارتی 21
2-8 -7 توریسم بازرگانی و تجاری 22
2-8 -8 توریسم سیاسی 22
2-8 -9 توریسم ماجراجویانه 22
2-9 ارکان صنعت توریسم 22
2-9-1 منابع طبیعی 22
2-9-2 عوامل زیربنایی 22
2-9-3 تجهیزات حمل و نقل 23
2-9-4 منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی 23
2-10 عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری 23
2-11 اثرات گردشگری 25
2-11-1 اثرات فرهنگی-اجتماعی گردشگری 25
2-11-2 اثرات زیست محیطی گردشگری 25
2-12 انواع جاذبه های گردشگری 26
2-13 ارتباط جغرافیا و توریسم 27
2-14 جنبه های اجتماعی و فرهنگی گردشگری 27
2-15 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری 28
2-15-1 تغییرات فرهنگی گردشگری 28
2-15-2 تعارض در جامعه 30
2-16 موانع گردشگری 31
2-16-1 هزینه های گردشگری 31
2-16-2 کمبود وقت 31
2-16-3 محدودیت های جسمانی 31
2-16-4 وضعیت خانواده 32
2-16-5 بی علاقگی به علت ناآگاهی 32
2-16-6 احساس ناامنی 32
2-17 اهداف توسعه گردشگری 32
2-18 توسعه پايدار گردشگری 33
2-19 توسعه پایدار 34
2-20 اثرات زیست محیطی گردشگری 35
2-21 توانهای محیطی 36
2-22 جغرافیا و محیط 36
2-23 مفهوم محیط در جغرافیا 37
2-24 محیط طبیعی 37
2-25 اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه 37
2-26 مدیریت محیط 38
2-27 پیشینه تحقیق 39
فصل سوم: مواد و روش
3-1 مواد 47
3-2 روشها 47
3-2-1 روش تحقيق 48
3-2-2 روش گردآوري اطلاعات 48
3-2-3 ابزار گردآوري اطلاعات 48
3-2-4 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 48
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق 48
3-4 متغیر های تحقیق 49
3-5 روشهای بررسی آسایش اقلیمی 50
3-5-1 آسایش 50
3-5-2 منطقه آسایش 50
3-5-3 آسایش انسان (آسایش حرارتی) 50
3-5-4 اقلیم وآسایش 50
3-5-5 روش شاخص دمای موثر 50
3-5-6 روش اوانز 51
3-5-7 روش بیکر 51
3-5-8 روش الگی 51
3-6 ویژگی های طبیعی 51
3-6-1 موقعیت و حدود جغرافیایی 51
3-6-2 زمین شناسی 53
3-6-3 توپوگرافی 55
3-6-4 اقلیم 58
3-6-4-1 دما 58
3-6-4-2 بارندگی 60
3-6-4-3 رطوبت نسبی 61
3-6-4-4 تعداد روزهای یخبندان ایستگاه کسما 62
3-6-4-5 باد 63
3-6-5 منابع آب 65
3-6-6 خاک 69
3-6-6-1خاک های جلگه ای 69
3-6-6-2 خاک های کوهستانی 69
3-6-7 پوشش گیاهی 71
3-7 ویژگیهای انسانی 73
3-7-1 وجه تسمیه و تقسیمات سیاسی 73
3-7-2 ویژگی های جمعیتی 73
3-7-2-1 تغییرات جمعیت 73
3-7-2-2 تعداد و بعد خانوار 74
3-7-2-3 تراكم نسبی 76
3-7-2-4 نسبت جنسی 77
3-7-2-5 گروههای عمده سنی 79
3-7-3 سواد 80
3-7-4 شاغلین 82
3-8 خصوصیات اقتصادی 86
3-8-1 اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آن در هریک از بخشهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات ) 86
3-8-1-1 کشاورزی 86
3-8-1-2 صنعت 86
3-8-1-3 خدمات 86
3-8-2 جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در بخش های مختلف اقتصادی 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1 یافته های توصیفی 90
4-1-1 جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 90
4-2 یافته های تحلیلی و استنباطی 114
4-2-1 مشخصات فردی پاسخ دهندگان 114
4-2-2 تحلیل برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا 143
4-3 روش شاخص دمای موثر 143
4-4 روش اوانز 145
4 -5 روش بیکر 146
4 -6 روش الگی 147
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث و نتیجه گیری 149
5-2 فرضيه‌های تحقیق 152
5-3 پیشنهادات 157
منابع 159


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2– 1 اثرات مثبت و منفی فرهنگی – اجتماعی گردشگران 29
جدول 3-1 روش تعیین حجم نمونه از فرمول مورگان 49
جدول 3-2 داده های درجه حرارت ایستگاه کسما 1388-1378 58
جدول 3-3 میانگین درجه حرارت ایستگاه کسما دوره آماری 1388- 1378 59
جدول 3-4 برآورد متوسط بارندگی ایستگاه کسما دوره آماری 1388- 1378 60
جدول 3-5 میانگین رطوبت نسبی ایستگاه کسما دوره آماری 1388- 1378 61
جدول 3-6 تعداد روزهای یخبندان بر حسب ماههای سال در ایستگاه کسما دوره اماری 1388-1378 62
جدول 3-7 متوسط ماهانه ساعات آفتابي ايستگاه مورد مطالعه 63
جدول 3-8 حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه مورد مطالعه (متر بر ثانیه) 64
جدول 3-9 جمعیت شهر صومعه سرا و تغییرات آن طی سالهای 85-1345 74
جدول 3-10 تعداد خانوار و بعد خانوار شهر صومعه سرا طی سالهای 85-1345 75
جدول 3-11 توزیع نسبی خانوارهای شهر صومعه سرا در سالهای 1375 و 85 75
جدول 3-12 تراکم جمعیت شهرستان صومعه سرا در سالهای 1365-1385 76
جدول 3-13 جمعیت شهر صومعه سرا به تفکیک گروههای سنی و جنسی در سال 75 و 85 78
جدول 3-14 جمعیت شهر صومعه سرا به تفکیک گروههای سنی در سالهای 75 و 85 79
جدول 3-15 جمعیت بالای 6 سال شهر صومعه سرا بر حسب سن و وضع سواد در سال 1375 و 85 81
جدول 3-16 تعداد افراد در حال تحصیل شهر صومعه سرا سرشماری سال 1385 82
جدول 3-17 جمعیت شاغل و بیکار شهر صومعه سرا بر اساس سرشماری سال 75 و 85 83
جدول 3-18 ترکیب شاغلین شهرصومعه سرا بر حسب گروههای اصلی فعالیت در سرشماری 1375 84
جدول 3-19 شاغلین شهرصومعه سرا بر حسب بخشهای عمده اقتصادی در سال 1375 و 85 84
جدول 3-20 ترکیب شاغلین شهر صومعه سرا بر حسب گروههای اصلی فعالیت در سرشماری سال 1375 87
جدول 3-21 شاغلین شهر صومعه سرا بر حسب بخشهای عمده اقتصادی در سال 1375 و 85 87
جدول 4-1 نوع جنسیت پاسخ دهندگان 114
جدول 4-2 گروههای سنی پاسخ دهندگان 115
جدول 4-3 میزان تحصیلات پاسخ گویان 116
جدول 4-4 مدت زندگی در شهرستان 117
جدول 4-5 وضعیت شغلی پاسخ گویان 118
جدول 4-6 توجه به توریسم طبیعت گرادر شهرستان صومعه سرا 119
جدول 4-7 مناسبت وضعیت گردشگری طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 120
جدول 4-8 میزان برنامه ریزی محیطی توریسم طبیعت گرا در صومعه سرا با تاکید بر آب و هوا 121
جدول 4-9 شرایط مناسب اقلیمی در شهرستان صومعه سرا و جذب توریسم طبیعت گرا 121
جدول 4-10 وجود پتانسیل های گردشگری طبیعی در شهرستان صومعه سرا 123
جدول 4-11 موانع گردشگری طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 124
جدول 4-12 مشارکت مردم شهرستان شما در امر گردشگری 125
جدول 4-13 چگونگی مشارکت مردم در توسعه توریسم طبیعت گرا 127
جدول 4-14 میزان تبلیغات در خصوص پتانسیلهای توریستی در شهرستان صومعه سرا 128
جدول 4-15 میزان فایده تبلیغات در زمینه معرفی جاذبه های توریستی در آینده شهرستان 129
جدول 4-16 میزان توانایی گردشگری بعنوان راهی موثر برای توسعه شهرستان 130
جدول 4-17 میزان ورود گردشگر و نقش آن تخریب شهرستان 131
جدول 4-18 علت اصلی ضعف توریسم طبیعت گرا در شهرستان 132
جدول 4-19 موارد دارای نقش بیشتر در جذب گردشگر 133
جدول 4-20 مهمترین جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 135
جدول 4-21 نقش جاذبه های توریستی در توسعه گردشگری شهرستان 136
جدول 4-22 میزان شناسایی و معرفی جاذبه های توریستی شهرستان صومعه سرا 137
جدول 4-23 تقویت پتانسیل های گردشگری و نیازمند تقویت زیرساختهای خدماتی در شهرستان 137
جدول 4-24 توجه به توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 139
جدول 4-25 روند رو به توسعه برنامه ریزی محیطی توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 140
جدول 4-26 میزان نقش شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 142
جدول 4-27 بررسی ضریب حرارتی روز به روش دمای موثر در صومعه سرا 143
جدول 4-28 بررسی ضریب حرارتی شب به روش دمای موثر در صومعه سرا 144
جدول 4-29 بررسی ضریب حرارتی میانگین به روش دمای موثر در صومعه سرا 144
جدول 4-30 منطقه آسایش راحتی شب و روز صومعه سرا 145
جدول 4-31 منطقه گرمایی آسایش شب و روز صومعه سرا 145
جدول 4-32 وضعیت آب و هوایی سه گانه اوانز در صومعه سرا 146
جدول 4-33 محدوده آسایش زیست اقلیمی به روش بیکر در صومعه سرا 146
جدول 5-1 روند رو به توسعه برنامه ریزی محیطی توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 153
جدول 5-2 شرایط مناسب اقلیمی در شهرستان صومعه سرا و جذب توریسم طبیعت گرا 155
جدول 5-3 میزان نقش شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 156

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 نقشه موقعیت شهرستان صومعه سرا 7
شکل 2-1 عوامل مؤثر در مسافرت 33
شکل 3-1 نقشه موقعیت شهرستان صومعه سرا 52
نقشه 3-2 زمین شناسی شهرستان صومعه سرا 54
شکل 3-3 نقشه توپوگرافی شهرستان صومعه سرا 56
شکل 3-4 نقشه شیب شهرستان صومعه سرا 57
شکل 3-5 رژیم حرارتی ونوسانات درجه حرارت ایستگاه کسما 59
شکل 3-6 میانگین درجه حرارت ماهیانه ایستگاه کسما 59
شکل 3-7 بارش ماهیانه ایستگاه کسما 60
شکل 3-8 میانگین رطوبت نسبی ایستگاه کسما 61
شکل 3-9 تعداد روزهای یخبندان بر حسب ماههای سال در ایستگاه کسما 62
نمودار 3-10 متوسط ماهانه ساعات آفتابي 63
نمودار 3-11 حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه صومعه سرا(متر بر ثانیه) 64
شکل 3-12 نقشه شبکه آبهای شهرستان صومعه سرا 68
شکل 3-13 نقشه خاک شهرستان صومعه سرا 70
شکل 3-14 نقشه پوشش گیاهی 72
شکل 3-15 نمودار تعداد جمعیت شهر صومعه سرا در سالهای1345 تا 85 74
شکل 3-16 درصد نرخ رشد جمعیت شهر صومعه سرا در دهه های 55-45، 65-55، 65-75 و 75-85 74
شکل 3-17 نمودار تعداد خانوار شهر صومعه سرا در سالهای 45، 55، 65، 75، 85 76
شکل 3-18 نمودار بعد خانوار شهر صومعه سرا در سالهای 45، 55، 65، 75، 85 76
شکل 3-19 تراکم جمعیت شهرستان صومعه سرا در سالهای 1375-1385 77
شکل 3-20 نمودار نسبت جنسی شهر صومعه سرا به تفکیک گروههای سنی سرشماری سال 1375 78
شکل 3-21 نمودار نسبت جنسی شهر صومعه سرا به تفکیک گروهها سنی سر شماری سال 1385 79
شکل 3-22 نمودار درصد جمعیت شهر صومعه سرا به تفکیک گروههای سنی سال 1375 80
شکل 3-23 درصد جمعیت شهر صومعه سرا به تفکیک گروههای سنی سرشماری سال 1385 80
شکل 3-24 جمعیت بالای 6 سال شهر صومعه سرا بر حسب سن و وضع سواد در سال 1375 81
شکل 3-25 جمعیت بالای 6 سال شهر صومعه سرا بر حسب سن و وضع سواد در سال 1385 82
شکل 3-26 مقایسه درصد شاغل و بیکار شهر صومعه سرا سرشماری سال 85-1375 83
شکل 3-27 شاغلین شهرصومعه سرا بر حسب بخشهای عمده اقتصادی در سال 1375 85
شکل 3-28 شاغلین شهرصومعه سرا بر حسب بخشهای عمده اقتصادی در سال 1385 85
عکس 4-1 نمایی از تالاب سياه درويشان در شهرستان صومعه سرا 92
عکس 4-2 نمایی از پناهگاه حیات وحش سلکه 95
عکس 4-3 نمایی از پناهگاه حیات وحش سلکه 96
عکس 4-4 نمایی زیبا از روستای تنیان 100
عکس 4-5 نمایی از مناره گسگر در روستای مناره بازار 101
عکس 4-6 نمایی دیدنی از بقعه آقا سید قاسم در روستای چولاب 102
عکس 4-7 نمایی از بقعه ی پیر موذنان، صوفیان ده صومعه سرا 103
عکس 4-8 نمایی دور از محوطه تاریخی هفت دغنان 105
عکس 4-9 نمایی از پل خشتی گوراب تولم 106
عکس 4-10 نمایی از حمام قدیمی و تاریخی کسماء 108
عکس 4-11 نمایی از غار خونابکش لاربسر 108
عکس 4-12 نمایی پارك ساحلی تولم شهر 109
شکل 4-13 نوع جنسیت پاسخ دهندگان 115
شکل 4-14 گروههای سنی پاسخ دهندگان 115
شکل 4-15 میزان تحصیلات پاسخ گویان 116
شکل 4-16 مدت زندگی در شهرستان 117
شکل 4-17 وضعیت شغلی پاسخ گویان 118
شکل 4-18 توجه به توریسم طبیعت گرادر شهرستان صومعه سرا 119
شکل 4-19 مناسبت وضعیت گردشگری طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 120
شکل 4-20 میزان برنامه ریزی محیطی توریسم طبیعت گرا در صومعه سرا با تاکید بر آب و هوا 121
شکل 4-21 شرایط مناسب اقلیمی در شهرستان صومعه سرا و جذب توریسم طبیعت گرا 122
شکل 4-22 وجود پتانسیل های گردشگری طبیعی در شهرستان صومعه سرا 123
شکل 4-23 موانع گردشگری طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 125
شکل 4-24 مشارکت مردم شهرستان شما در امر گردشگری 126
شکل 4-25 چگونگی مشارکت مردم در توسعه توریسم طبیعت گرا 127
شکل 4-26 میزان تبلیغات درخصوص پتانسیلهای توریستی در شهرستان صومعه سرا 128
شکل 4-27 میزان فایده تبلیغات در زمینه معرفی جاذبه های توریستی در آینده شهرستان 129
شکل 4-28 میزان توانایی گردشگری بعنوان راهی موثر برای توسعه شهرستان 131
شکل 4-29 میزان ورود گردشگر و نقش آن تخریب شهرستان 132
شکل 4-30 علت اصلی ضعف توریسم طبیعت گرا در شهرستان 133
شکل 4-31 موارد دارای نقش بیشتر در جذب گردشگر 134
شکل 4-32 مهمترین جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 135
شکل 4-33 نقش جاذبه های توریستی در توسعه گردشگری شهرستان 136
شکل 4-34 شناسایی و معرفی جاذبه های توریستی شهرستان صومعه سرا 137
شکل 4-35 تقویت پتانسیل های گردشگری و نیازمند تقویت زیرساختهای خدماتی در شهرستان 138
شکل 4-36 توجه به توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 139
شکل 4-37 روند رو به توسعه برنامه ریزی محیطی توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 140
شکل 4-38 میزان نقش شرایط اقلیمی در توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 142
شکل 4-39 اقلیم نمای الگی در صومعه سرا 147
شکل 5-1 روند رو به توسعه برنامه ریزی محیطی توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا 153
شکل 5-2 شرایط مناسب اقلیمی در شهرستان صومعه سرا و جذب توریسم طبیعت گرا 156برنامه ریزی محیطی


توسعه


توریسم طبیعت گرا


آسایش اقلیمی


شهرستان صومعه سرا


دانلود پایان نامه


پروپوزال


کارشناسی


ارشد


word


دانلود پروژه پایانی


برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌های سرا - دانلود مقالاتدانلود مقالات

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا ارسال شده در مارس 6, 2016 by 92

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه ...

دانلود گرایش برنامه ریزی توریسم با عنوان : برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی. فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱بیان مسئله۵ ۱-۲ سوال تحقیق۵ ۱-۳ اهداف تحقیق۵

توسعه اکوتوریسم – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه. سایت مرجع دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- همه رشته ها . برچسب: توسعه اکوتوریسم پایان نامه آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان ...

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم با عنوان : برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی ...

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی استاد راهنما : دکتر بهمن رمضانی. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پایان نامه رشته جغرافیا : پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش : برنامهریزی توریسم با عنوان : پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل ...

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه ...

دانلود گرایش برنامه ریزی توریسم با عنوان : برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ...

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم با عنوان : برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی ...

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی استاد راهنما : دکتر بهمن رمضانی. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه ...

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد با عنوان برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی از سری پایان نامه های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد ...

توسعه اکوتوریسم – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه. سایت مرجع دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- همه رشته ها . برچسب: توسعه اکوتوریسم پایان نامه آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان ...

پایان نامه رشته جغرافیا : پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش : برنامهریزی توریسم با عنوان : پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل ...

دانلود پایان نامه - monot.kowsarblog.ir

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی عنوان: تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در ...

توسعه اکوتوریسم – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه. سایت مرجع دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- همه رشته ها . برچسب: توسعه اکوتوریسم پایان نامه آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی. فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱بیان مسئله۵ ۱-۲ سوال تحقیق۵ ۱-۳ اهداف تحقیق۵

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه ...

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد با عنوان برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی از سری پایان نامه های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد ...

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی محیطی توسعه ...

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا در شهرستان صومعه سرا با تاکید برآسایش اقلیمی استاد راهنما : دکتر بهمن رمضانی. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

پروژه و تحقیق-بهره وری و افزایش کارایی کارکنان - در 80 صفحه-docx

دانلود پروژه بررسی کارکردهای بیمه در ایران

پایان نامه بررسی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی

دانلود تحقیق زندگی نامه فردوسی 13 ص

تحقیق اصول دوچرخه سواری

پروژه بررسی روش های بهبود امنیت در شبکه حسگر بی سیم

درمان های مفید با آقای جوادی

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها

پاسخ تشریحی فصل 2 صنعتی 2 فرج زاده